top of page
Untitled design (9).png

אודותינו

מטרת על

עמותת נקי מקדמת את הניקיון במרחב הציבורי באמצעות אחריות אישית של תושבי ישראל.  אנו שואפים להיות ארגון מרכזי בתחום בדגש על חינוך, הסברה, מחקר, אכיפה, טכנולוגיה ותשתיות. העמותה אינה פוליטית וחברים בה יהודים וערבים, חילונים ודתיים, צעירים ומבוגרים.

מטרות

 • יצירת 'בית' וסביבה תומכת לכל היזמים/ות והעושים/ות למען מטרת העל 

 • חינוך ערכי, תהליכי ומהותי להטמעת ערך הניקיון והשלכותיו על העתיד שלנו

 • הסברה והעלאת המודעות לסביבה נקייה בדגש על שמירת הטב

 • עידוד המחקר והטמעת השימוש במדדים לקביעת רמת הניקיון

 • הגברת האכיפה וקידום חקיקה רלוונטית

 • הטמעת טכנולוגיה מתקדמת וכן הגברת השימוש ברשתות חברתיות

 • הגדלת תקציבים ממשרדי הממשלה ומיצויים ברמה המיטבית

 • יצירת שיתופי פעולה עם רשויות וארגונים מקומיים ועולמיים בעלי מטרות דומות

אסטרטגיית פעולה

 • נקים רשת שיתופי פעולה לסייע במיזמים השונים ולהגדלת המגוון והידע.

 • נייסד תנועה ארצית רחבה שסוחפת את הציבור בישראל.

 • נפנה אל מערכות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, נכשיר סגלי חינוך מגיל גן ומעלה, נפעיל מדריכים, נכתוב מערכי שיעור ונפיץ אותם.

 • נפעיל צוות הסברה שיותאם לקהלים שונים ונשאף שמודל הפעלת הצוות יאומץ בידי ארגונים מנהלי אתרי טבע ורשויות וכן באמצעות אנשי דת בקהילותיהם.

 • נפעל להקמת לובי לקידום חקיקה מותאמת ולהגדלת תקציבים.

 • נעודד אנשי אקדמיה לקידום מחקר בתחום וליצירת מדדים רלוונטיים.

 • נקים מועצה ציבורית עם נציגי ממשל וארגוני החברה האזרחית ונשאף לפתח 'תכנית הוליסטית' מתוך הידע, הניסיון וההחלטות המתקבלות בדיוני המועצה.

 • נעלה את רמת השקיפות והנגשת המידע בנושא פסולת באמצעות טכנולוגיות ורשתות חברתיות.

bottom of page